Thuế giá trị gia tăng

Việt Nam:  15%  10%  5%

Bạn cần điền vào hai trường. Không điền đơn vị tiền tệ.

Thuế %: %
Giá chưa thuế:
Giá có thuế:
Giá có thuế:


Máy tính thuế cần hai giá trị. Bạn có thể v.d. điền vào% thuế và giá - và kết quả là nhận được giá trước thuế. Giá trước thuế và giá được làm tròn (hai chữ số).

Bạn cũng có thể chọn% thuế bằng cách nhấp vào tỷ lệ phần trăm trong bảng bên dưới.

Việt Nam

cao hơn15%
tiêu chuẩn10%
giảm5%